Mirësevini ne SBM GROUP

Shoqeria “SBM GRUP’’ sh.p.k eshte nje nder kompanite me prestigjoze ne treg ne fushen e projektimit dhe zbatimit te projekteve me nje game te gjere dhe eksperience shumevjecare ne kete fushe.Portofoli kryesor i aktivitetit te SBM Grup konsiston ne ndertimin e godinave te banimit dhe sherbimit, godinave polifunksionale, industriale, rruge dhe ura, struktura te vecanta, rikonstruksione objektesh.

Vitet e fundit shoqeria ka zgjeruar me tej aktivitetin e saj duke operuar dhe ne sektorin minerar per kerkim-zbulim, shfrytezim, perpunim te mineraleve si dhe tregtim & import-eksport .Pjese e rendesishme dhe integrale e investimeve te SBM Grup eshte bere dhe aktiviteti ne fushen hidroenergjitike. Nje nder projektet e saja ishte ndertimi i hidrocentraleve ‘’Cekreze 1&2’’ ne Zall Herr , Tirane.

Ne zhvillojme, kjo eshte fuqia jonë

Projektet Tona

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

+ Punimet e Fundit
null

null

null

null

+ Ndertime Civile dhe Industriale
null

null

null

null

+ Infrastukture Dhe Ndertim Rrugesh
null

null

null

null

+ Te rejat